Image
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 15:28 Βλέπω/Ακούω

Στ. Αρναουτάκης: «Διεκδικούμε και αξιοποιούμε πόρους για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Για την Κρήτη μας»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ενέκρινε το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρή-της για την περίοδο 2024-2028 ο οποίος ενσωματώνει τις νέες εξελίξεις και προτεραιότητες και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αναπτυξιακές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2024-2028 είναι συνεκτικός και ευέλικτος ώστε να είναι περισσό-τερο προσαρμοστικός στις εξελίξεις και στις νέες προκλήσεις. Αποτελείται από τέσσερις άξο-νες με τέσσερα μέτρα ανά άξονα και στηρίζει είκοσι τέσσερις ειδικούς στόχους.
«Σχεδιάζουμε με μέθοδο, προτεραιοποιούμε έργα και παρεμβάσεις με μεγάλο αναπτυξιακό α-ντίκτυπο που στηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους. Κινητοποιούμε τους φορείς και στηρί-ζουμε την ωρίμανση των έργων και παρεμβάσεων», επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Αναδεικνύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης με στήριξη των εδραιωμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση των αναδυομένων. Αναβαθμίζεται το τουριστι-κό προϊόν και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού, προω-θείται η αναγεννητική γεωργία, η πιστοποίηση των προϊόντων και η επέκταση της βιολογικής καλλιέργειας, ενθαρρύνεται η υγιής καινοτόμος επιχειρηματικότητα, η εξωστρέφεια και η επι-τάχυνση δραστηριοτήτων μπλε και πράσινης ανάπτυξης με παράλληλη διεύρυνση της απα-σχόλησης.
«Διεκδικούμε και αξιοποιούμε αποτελεσματικά όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης και προετοιμαζόμαστε έγκαιρα για τις επερχόμενες προκλήσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 και των άλ-λων χρηματοδοτικών εργαλείων. Συνεχίζουμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση, διεκδικώντας συνεχώς πόρους για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Για την Κρήτη μας», τόνισε ο Περι-φερειάρχης Κρήτης.
Μέσα από το σχεδιασμό, επιδιώκεται περαιτέρω η μείωση των ανισοτήτων και η ενίσχυση της πρόσβασης σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες με τη δημιουργία ενός κατάλληλου υπόβα-θρου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε συνθήκες μεγάλων αλλαγών και απρόβλε-πτων εξελίξεων. Ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι υποδομές και υπηρεσίες υγείας, εκπαί-δευσης και πρόνοιας, στηρίζεται η προσβασιμότητα σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριό-τητες, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι κοινωνικές ανισότητες.
Δρομολογείται ο περιβαλλοντικός μετασχηματισμός της Κρήτης με στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης και ανθεκτικής Περιφέρειας που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλα-γής και της μετάβασης σε ένα κυκλικό μοντέλο παραγωγής. Προωθείται μια νέα ισορροπία μεταξύ υπαίθρου και αστικού χώρου, διασφαλίζονται αποτελεσματικές συνδέσεις των οικι-σμών με τα μεγάλα έργα υποδομής, ενισχύεται η ενεργειακή μετάβαση, ολοκληρώνονται οι κύκλοι διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και του νερού, ενισχύονται η πρόληψη και δια-χείριση κινδύνων και επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής.
Προωθείται η αναβάθμιση της διοίκησης και η αυξημένη ποιοτική συμμετοχή των πολιτών στις αναπτυξιακές διαδικασίες. Αναβαθμίζεται η δημόσια διοίκηση και ενισχύεται η ηλεκτρο-νική διακυβέρνηση, στηρίζεται η ανάπτυξη και εδραίωση δικτύων και ομάδων των τοπικών κοινωνιών, ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην αναπτυξιακή δια-δικασία.


Post
Βλέπω/Ακούω Παρασκευή 19.07.2024

Θησαυροί της Κορινθιακής Γης

Από μικρά διαμάντια της φύσης σε μεγάλους διπλωμάτες του τόπου μας μπορούν να αναδειχθούν τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα που γέμισαν άρωμα και γεύση τον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου, όπως χαρ

Post
Βλέπω/Ακούω Παρασκευή 19.07.2024

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκαινίασε το υπερσύγχρονο Εθνικό Κέντρο Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων του Ε.Ε.Σ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024, στο ιστορικό, εμβληματικό, κτίριο του Ε.Ε.Σ. στην 3η Σεπτεμβρίου, εγκαινίασε το υπερσύγχρονο Εθνικό Κέντρο Συντονισμού και Διαχείρισης

Post
Βλέπω/Ακούω Παρασκευή 19.07.2024

LoveHER: Θετικά μηνύματα και αισιοδοξία στην παρουσίαση του σποτ τουριστικής προβολής του Δήμου Ηρακλείου (vid, pics)

Κέρδισε τις εντυπώσεις το σποτ που εντάσσεται στην νέα τουριστική καμπάνια του Δήμου Ηρακλείου «loveHER | 5 Senses | 365 Days» κατά την πρώτη επίσημη προβολή του στη διάρκεια ειδικής εκδ