Image
Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 00:00 Πολιτική

Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2024

Συνεδρίασε σήμερα, 15 Ιουνίου 2024, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.
Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί):

1. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για: α) το Ψηφιακό τέλος συναλλαγών, β) την Αναδιάρθρωση του Υπερταμείου, τον εκσυγχρονισμό των θυγατρικών του και τη σύσταση νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου.

Με τις διατάξεις που εισηγείται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το Τέλος Χαρτοσήμου αντικαθίσταται από το Τέλος Συναλλαγής, το οποίο έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

• αντικαθιστά το σημερινό, απαρχαιωμένο πλαίσιο,

• επιβάλλεται μόνο στις συμβάσεις και συναλλαγές που καθορίζονται ρητώς στον νόμο,

• αποκλείεται η επιβολή του σε συναλλαγές που υπόκεινται σε άλλους έμμεσους φόρους,

• επιβάλλεται σε συναλλαγές, όπου ο ένας τουλάχιστον συναλλασσόμενος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,

• ρυθμίζει πολλά ζητήματα που το σημερινό, απαρχαιωμένο πλαίσιο δεν είχε ρυθμίσει με σαφήνεια:

- υποκείμενο της φορολογικής υποχρέωσης

- υπόχρεος προς απόδοση του φόρου

- βαρυνόμενος με τον φόρο

• περιέχει ψηφιακή διαδικασία απόδοσης του τέλους,

• καταργεί πολλές περιπτώσεις επιβολής χαρτοσήμου,

• θέτει ανώτατο όριο φορολογικής επιβάρυνσης για ορισμένες κατηγορίες τέλους συναλλαγής.

Επιπλέον, με τις διατάξεις που εισηγείται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
• θεσπίζεται νέο, πιο σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης της ΕΕΣΥΠ,
• υιοθετείται μεγαλύτερη ευελιξία για τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ,
• διευρύνεται ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ,
• το ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΧΣ απορροφώνται από την ΕΕΣΥΠ και συγχωνεύονται με αυτήν,
• συστήνεται Επενδυτικό Ταμείο, με σκοπό τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδυτικών δραστηριοτήτων.

2. Ο Υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων- Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για: α) τα Δικαιώματα των προσώπων που πάσχουν από άνοια και των φροντιστών τους, β) τη Μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων, γ) την Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας.

Πέραν της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια, μέσω της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών και των φροντιστών τους, με τις προτεινόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες τίθεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ίδρυση και τη λειτουργία Τραπεζών Ιστών και Κυττάρων, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006). Η βασική δραστηριότητα των Τραπεζών Ιστών και Κυττάρων θα είναι η απομόνωση, η επεξεργασία, η φύλαξη και η διανομή ιστών και κυττάρων με σκοπό τη μεταμόσχευση ή την ανοσοθεραπεία ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ορισμένες εκφυλιστικές νόσοι.

Με την εφαρμογή του παρόντος νομοσχεδίου θα δοθεί μία νέα διάσταση στη θεραπευτική αντιμετώπιση των εκφυλιστικών νόσων ενώ θα οριστούν το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι προϋποθέσεις λειτουργίας Τραπεζών Ιστών και Κυττάρων ώστε να διασφαλίζονται η επάρκεια μοσχευμάτων και η ασφάλεια των πολιτών, καθώς θα απομονώνονται και θα φυλάσσονται ιστοί και κύτταρα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για μεταμόσχευση είτε για ανοσοθεραπεία αν πρόκειται για κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του προϋπολογισμού που προορίζεται για την αγορά των φαρμάκων που χορηγούνται για συντηρητική αντιμετώπιση και την κάλυψη της περιόδου νοσηλείας των ασθενών και παράλληλα να αυξήσει το ποσοστό επιβίωσης του πληθυσμού που διαγιγνώσκεται με οποιαδήποτε εκφυλιστική νόσο. Η Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα. Αν αναλογιστούμε ότι το 25% των θανάτων που καταγράφονται κάθε χρόνο στη χώρα μας οφείλεται στη νόσο του καρκίνου με την ίδρυση Τραπεζών Ιστών και Κυττάρων και την εισαγωγή νέων θεραπευτικών επιλογών στη φαρέτρα της μάχης για τον καρκίνο μπορούν να αυξηθούν τα ποσοστά επιβίωσης και το επίπεδο ζωής των επιζώντων.

Επίσης, με τις προτεινόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας (Ε.Δ.Δ.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι κάτοχοι τίτλων σπουδών διατροφής – διαιτολογίας, που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα, είτε ιδιωτικά, είτε σε δημόσιες δομές υγείας. Με τον τρόπο αυτό οργανώνεται καλύτερα η άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου - διατροφολόγου κατά τα πρότυπα των λοιπών επαγγελμάτων υγείας.


3. Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Μαυρουδής Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την πορεία υλοποίησης και εισηγήθηκε την έγκριση επικαιροποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς αποτελεί μια σημαντική εθνική στρατηγική με στόχο:
α) την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στη χώρα
β) την ενίσχυση των δικλείδων διαφάνειας και λογοδοσίας στη δράση της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και
γ) την προάσπιση του Κράτους Δικαίου
Για πρώτη φορά, η παρούσα κυβέρνηση με τον Ν. 4915/2022 θέσπισε την έγκριση και την ετήσια παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο δείχνοντας στην πράξη την ισχυρή δέσμευσή μας να ακολουθήσουμε διεθνείς καλές πρακτικές προκειμένου να μπορέσουμε να φέρουμε αποτέλεσμα σε ένα δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο της δημόσιας πολιτικής.

Ο Σχεδιασμός της Στρατηγικής έγινε στη βάση ευρείας διαβούλευσης με φορείς πολιτικής, επαγγελματικές ενώσεις και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
Το Εθνικό Σχέδιο
Αναπτύσσεται σε 3 Μέρη: Έλεγχος – Πρόληψη – Ευαισθητοποίηση και έχει τετραετή ορίζοντα εφαρμογής.
Η αρχική έκδοση περιλαμβάνει 129 δράσεις σε κρίσιμες θεματικές όπως τα δημόσια οικονομικά, η διαχείριση των ενωσιακών πόρων του ΕΣΠΑ & του ΤΑΑ, η Υγεία, η Δικαιοσύνη, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και η βελτίωση των ικανοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά δεδομένα της περιόδου 2022 – 2023
• Το ποσοστό ενεργοποίησης του Σχεδίου ανέρχεται σήμερα στο 89% (47 Ολοκληρωμένες Δράσεις και 68 Δράσεις που εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό σε σύνολο 129).
• 36% του συνόλου των δράσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί (47 σε σύνολο 129)
• 54% του συνόλου των δράσεων (68 δράσεις) υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό
• 14 δράσεις δεν έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Εξ αυτών 9 δράσεις έχουν μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης (μετά το 2023) και 5 δράσεις αντιμετωπίζουν ελεγχόμενες καθυστερήσεις κυρίως λόγω χρονοβόρων διαγωνιστικών διαδικασιών.
Σήμερα 2 χρόνια μετά την έναρξη της υλοποίησης, η Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς εξελίσσεται ομαλά και παράγει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.


4. Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Μαυρουδής Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ετήσια έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.
Έχουν ήδη ολοκληρωθεί δεκαεννέα κωδικοποιήσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντικός αριθμός περαιτέρω κωδικοποιήσεων σε ζητήματα της ύλης του συνόλου σχεδόν του Υπουργείου.

5. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τα έργα για: α) την Κατασκευή φράγματος Τσικνιά Λέσβου, β) την Κατασκευή έργων ύδρευσης Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας και γ) την Επέκταση Ιόνιας Οδού: Τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά.

Τα έργα αυτά βρίσκονται σε τροχιά άμεσης υλοποίησης και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 568,2 εκ. ευρώ.
• Η «Κατασκευή Φράγματος Τσικνιά Ν. Λέσβου, Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Δικτύων», συνολικού προϋπολογισμού πράξης 113,2 εκατ. ευρώ.
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος υδροδότησης με 24.000κ.μ./ημέρα πόσιμο νερό (στο 1ο στάδιο ανάπτυξης των έργων) της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγίας Παρασκευής στη Λέσβο, από το φράγμα Τσικνιά. Εκτιμάται ότι το έργο θα εξυπηρετεί περίπου 100.000 κατοίκους.
• Η «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας», συνολικού προϋπολογισμού πράξης 145 εκατ. ευρώ.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς νερού, συνολικού μήκους 104 χλμ., από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου Λούρου μέχρι τη Λευκάδα. Προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης οικισμών στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Ο πληθυσμός που θα εξυπηρετείται ξεπερνά τους 150.000 κάτοικους.
Τα δύο παραπάνω έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί, έχει εγκριθεί η κατακύρωσή τους και έχει ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

• Η «Επέκταση Ιόνιας Οδού, τμήμα: Ιωάννινα – Κακαβιά», συνολικού προϋπολογισμού πράξης 310 εκατ. ευρώ.
Ο οδικός αυτός άξονας, μήκους 69,5 χλμ, είναι η συνέχεια της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της Κακαβιάς, διασχίζοντας τον νομό Ιωαννίνων. Το «Ιωάννινα Κακαβιά» βελτιώνει τη συνδεσιμότητα της ΠΕ Ιωαννίνων με την υπόλοιπη Ελλάδα συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της, ενώ αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου της χώρας από την Αλβανία και κατ’ επέκταση τα Δυτικά Βαλκάνια.
Επιπλέον, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε μια δέσμη έργων χαμηλότερου προϋπολογισμού, αλλά υψηλής κοινωνικής ανταποδοτικότητας, τα οποία είτε ολοκληρώθηκαν είτε κατασκευάζονται σε όλη την Επικράτεια και αφορούν: δικαστικά και αστυνομικά μέγαρα, σχολικές εγκαταστάσεις, οδικές συνδέσεις και γέφυρες, πεζογέφυρες, λιμενικές εγκαταστάσεις, ελικοδρόμια, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, φράγματα, αρδευτικά δίκτυα και εγγειοβελτιωτικά έργα.


6. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα.

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, καθορίζει τις αρχές και προτείνει μέτρα για τη διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων ‐ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια και υπόγεια ύδατα. Συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία των υδάτων και θέτει ως κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών Απορροής Ποταμών. Με την Οδηγία καθιερώνονται και εφαρμόζονται κοινές αρχές και κοινά μέτρα για όλα τα Κράτη Μέλη, με θεμελιώδη στόχο την επίτευξη της «καλής κατάστασης» όλων των υδάτων. Για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων απαιτείται η κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού για κάθε ένα από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.
Στο Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνονται οι αναθεωρήσεις των 3 τελευταίων ΣΔΛΑΠ και συγκεκριμένα των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται το έργο της αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ.

Η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική ουδετερότητα, έχει ως σκοπό τον συντονισμό των πολιτικών για θέματα μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της προσαρμογής στην κλιματική κρίση.

Αποτελείται από Υπουργούς για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους όσον αφορά θέματα μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα για το έτος 2050 και της βελτίωσης της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν θέματα έγκρισης των τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα, έγκρισης των στόχων για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της δημόσιας κλιματικής διαβούλευσης και της ετήσιας έκθεσης προόδου για την κλιματική αλλαγή, συνδρομή στην προετοιμασία Υπουργικών Αποφάσεων για θέματα μείωσης εκπομπών από κτίρια και οχήματα και αξιολόγησης των προτάσεων της Επιστημονικής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή.

Post
Πολιτική Πέμπτη 18.07.2024

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στη φον Ντερ Λάιεν για την επανεκλογή της

Θερμά συγχαρητήρια στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την επανεκλογή της ως Προέδρου της Επιτροπής έστειλε μέσω της πλατφόρμας Χ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως αναφέρει «Η εμπειρία και η ηγεσία τη

Post
Πολιτική Πέμπτη 18.07.2024

Φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Δραγασάκης

Σε ανάρτηση του ο ίδιος ανακοίνωσε την παραίτησή του από μέλος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στους παράξενους καιρούς που ζούμε, δεν θα ήθελα, από δική μου αδράνεια, να βρεθώ εγκλωβι

Post
Πολιτική Τετάρτη 17.07.2024

Βουλή: Αποσύρθηκε η υποψηφιότητα Φουντεδάκη για την επιτροπή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Απεσύρθη η πρόταση διορισμού της Καθηγήτριας Νομικής Αικατερίνης Φουντεδάκη στην Εθνική Επιτροπή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, από την κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, η προγραμματισμένη, για τ